Euclidean plane kaleidoscopes

(2,2,2,2) (3,3,3) (4,4,2) (6,3,2)

Spherical kaleidoscopes

(3,3,2) (4,3,2) (5,3,2) (n,2,2) (n,n)

Hyperbolic kaleidoscopes

(3,7,2) (3,8,2)
...

(4,5,2) (4,6,2) (4,7,2)
...

(5,4,2) (5,5,2) (5,6,2)
...

(6,4,2) (6,5,2)
...

(7,4,2)
...

Polyhedral kaleidoscopes


Spatial kaleidoscopes


How to make them?